ecje

ecj/e, -a ж. мн. -e, -et 1. одење. 2. чекорење: do të flasim në ecje e sipër ќе разговараме одејќи.