epikë

epik/ë, -a ж. книж. епика (како литературен род,покрај лирика и драма).