epokë

epok/ë, -a ж. мн. -a, -at епоха (голем временски период од историјата); доба: epoka e gurit камена доба.