është

është III л. еднина од помошниот глагол сум (тој/таа е): unë jam nxënës, ndërsa ai është student јас сум ученик, додека тој е студент.