evoluon

evoluon непреод. еволуира, се развие/се развива од пониско кон повисоко.