faqezi

faqezi прид. 1. што е со црно лице. 2. прен. нечесен, бесрамен, безобразен и сл.