fare

fare прил. 1. сè, сосема; наполно: humbi fare сè изгуби (сосема, наполно). 2. воопшто; никако: s’ka ardhur fare воопшто не дошол.