fik

fik преод. 1. гаси; изгасни/изгаснува (оган, светло, свеќа, ламба, цигара и сл.). 2. направи да престане да работи моторот/радиото/телевизорот: fike radion изгаси го радиото.