fitoj

fitoj преод. 1. добие/добива (награда и сл.). 2. заработи/заработува; спечали/спечалува: fiton para заработува пари.