fjalëkryq

fjalëkryq, -i м. мн.e, -et крстозбор: e zgjidha fjalëkryqin го решив крстозборот.