flas

flas непреод. 1. збори/зборува: flas shqip зборувам албански. 2. комуницира.