flatroj

flatroj непреод. 1. само III л. замавне/замавнува со крилја при летање. 2. лета: flatronin shqiponjat орлите (замавнуваа со крилја) летаа.