fletë

flet/ë, -a1 ж. мн. ë, -ët бот. лист: bien fletët e blirit паѓаат липовите лисја.