flijoj

flijoj преод. 1. арх. жртвува, принесе/принесува жртва на божество. 2. вер. заколе/заколува овен, овца или некое покрупно говедо за Курбан бајрам.