fortë

fortë (i,e) прид. 1. силен, снажен: njeri i fortë силен човек. 2. тврд, цврст: arrë e fortë тврд орев.