fragment

fragment, -i м. мн. -e, -et фрагмент, одломка, извадок: lexim nga disa fragmente читање од неколку фрагменти.