frenoj

frenoj преод. сопира; разг. кочи или намалува брзина со сопирачки; frenoj biçikletën го сопирам велосипедот.