fryj

fryj преод. 1. дува (со уста). 2. дува со некаква справа (дувало и сл.): e fryu topin ја наду топката.