fsheh

fsheh преод. 1. скрие/скрива; крие; таи. 2. држи, чува во тајност нешто.