fund

fund, -i м. мн. e, -et 1. дно: fundi i enës дното на садот; *e piu gjer në fund го испи целосно (до дно/до крај). 2. крај, завршеток на нешто: fundi i romanit крајот на романот.