fushëgropë

fushëgrop/ë, -a ж. мн. -a, -at геогр. котлина: Fushëgropa e Shkupit Скопска котлина.