fustanellë

fustanell/ë, -a ж. мн. -a, -at фолк. дел од народна носија кај Албанците од Јужна Албанија.