fut

fut преод. 1. внесе/внесува: *futi grindje внесе раздор. 2. вметне/вметнува (става нешто внатре); стави: futi paratë në xhep ги стави парите в џеб.