fyerje

fyerj/e, -a ж. мн. e, -et 1. навредување; понижување (чин). 2. навреда.