gaz

gaz, -i2 м. мн. e, et 1. смеа: *ia plasi gazit прсна да се смее. 2. насмевка: *me buzë në gaz со насмевка во лицето.