glob

glob, -i м. мн. e, et геог. 1. само едн. Земјина топка, Земја. 2. глобус, како модел на Земјина топка со обележена географска карта.