gropoj

gropoj преод. отвора голема дупка; вдлаби/вдлабува и прави нешто како дупка.