obligoj

obligoj преод. 1. обврзе/обврзува. 2. задолжи/задолжува, определи некому некаква обврска.