Për të gjithë emrat që janë të përfshirë në fjalor janë dhënë shkurtesa të gjinisë, të numrit (njëjës dhe shumës); për gj.maq. edhe formën e thjeshtë dhe të numëruar; për gj. shqipe edhe shquarsinë.
брак sh. бракови dhe брака m. martesë, kurorë (me ceremoni): законски брак martesë e ligjshme.
cjap, -i м. мн. cjep, cjeptë зоол. јарец: cjap i bardhë бел јарец.
Për mbiemrat kemi dhënë trajtën e gjinisë për numrin njëjës. азбуч/ен, -на, -но mb. që i përket alfabetit cirilik: азбучен ред rend alfabetik (cirilik).
caktúar (i,e) прид. одреден, определен.
Për të gjitha foljet që janë të përfshira në fjalor janë dhënë shkurtesa për llojin (në gj.maq.); kalimtare/
jokalimtare, vetvetore (në gj. shqipe).
јави pf. јавува impf. lajmëroj, njoftoj, bëj të ditur.
dasmój непреод. прави свадба; има свадба.
Trajtat vetvetore të foljeve ose përdorimi i fjalës edhe në tjetër grup fjalësh e kemi shënuar me numër romak (I, II…). бања impf. I laj (dikë). II се бања lahem.
vocërrák, –e I прид. малецкав, малецок; малечкав, малечок: vajzë vocërrake малецкава девојка. II и како им. kishte dy vocërrakë имаше две малецки.
Kemi dhënë shkurtesa të ndryshme të nivelit gjuhësor dhe të termave.
база sh. бази f. 1. bazë, themel. 2. kim. bazë: растворлива база bazë e tretshme. 3. vend strehimi i përkohshëm.
këmísh/ë, –a ж. мн. -ë, -ët 1. кошула: këmishë burrash/grash машка/женска кошула. 2. анат. кошулка.
Foljet e maqedonishtes dhe të shqipes që janë përfshirë në fjalor janë dhënë sipas rregullave leksikografike: të maqedonishtes në vetën III njëjës (koha e tashme), ndërsa ato të shqipes në vetën I njëjës, (koha e tashme). чисти impf. I pastroj (shtëpinë, këpucët, rrobat etj). II се чисти pastrohem.
gjelbërój непреод. озелени/озеленува.
Fjalët që janë homonime (fjalë që shkruhen njëjtë, por që kanë kuptime të ndryshme) janë të shënuara
me numër të vogël, njëjtë si fusnotat.
коса1 sh. коси f. flokë црна коса flokë të zinj.
коса2 sh. коси f. kosë.
do1 зам. дијал. некои: erdhën do njerëz të panjohur дојдоа некои непознати луѓе.
do2 чест. (за искажување идност) ќе: nesër do t`i shpallin rezultatet e testit утре ќе ги истакнат резултатите од тестот.
Kuptimet e ndryshme të fjalëve janë të shënuara me numra arab. боцка sh. боцки f. 1. gjemb. 2. ferrë. 3. thumb.
eremít. -i м.мн. ë, t 1. вер. калуѓер. 2. прен. испосник; осамен човек.
Për disa fjalë janë dhënë shprehje frazeologjike dhe fjalë të urta që i kemi shënjuar me yllth. лош, -а, mb. 1. i keq: лоша болест sëmundje e keqe (e rëndë). 2. i lig. 3. i gabuar: *тргна по лош пат mori rru­gë të gabuar (të keqe).
vónë прил. доцна: e hanë darkën vonë доцна вечераат; *më mirë vonë se kurrë подобро доцна, отколку никогаш.