zhvillim

zhvillim, i м. мн.e,-et 1. развивање. 2. развој, развиток: zhvillimi i ngjarjeve në film развој на настаните во филмот; развиток (економски, индустриски и културен просперитет).