zhvilluar

zhvilluar (i,e) прид. 1. развиен: me trup të zhvilluar со развиено тело. 2. напреднат.